laddar...

Allmänna villkor

Allmänna villkor

1. Inledning och definitioner

I dessa villkor benämns du/ditt företag som Kunden och Senseworks AB, 559237-6593, Tvistevägen 47, 907 29 Umeå som Senseworks.

 1. Tjänsten: Senseworks har utvecklat en webbaserad tjänst ("Tjänsten"). Kunden är intresserad av att använda Tjänsten i sin verksamhet.
 2. Kundens Data: Data eller annan information som finns lagrad i Tjänsten och som Kunden, eller någon på Kundens vägnar, matat in eller hämtat in via Integrationspartner för att användas av Kunden, samt resultatet av Tjänstens bearbetning av Kundens data. Anonymiserad data räknas inte som Kundens Data.
 3. Statistik: Anonymiserad data från en eller flera kunder (t.ex. Kundens Data i anonymiserad form tillsammans med anonymiserad data från andra kunder) och/eller statistisk data från driften av Tjänsten (t.ex. antal och typ av transaktioner samt prestanda). Med ”anonymiserad” avses att det är omöjligt att härleda information till t.ex. en viss person eller kund.
 4. Integrationspartner: Organisation som tillhandahåller Integrationstjänster som kan användas tillsammans med Tjänsten och med vilken Senseworks har avtal.
 5. Integrationstjänst: Tjänster som Integrationspartner tillhandahåller och som kan anslutas och användas i Tjänsten. En lista över Integrationstjänster som från tid till annan kan användas i Tjänsten återfinns på Senseworks hemsida.

2. Beskrivning av Tjänsten

 1. Senseworks är en webbaserad tjänst utvecklad av Senseworks för analys av finansiell data.
 2. Senseworks erbjuder support via e-post och Teams/Slack på vardagar mellan 09:00-15:00 (stängt för lunch 12:00-13:00).
 3. Löpande underhåll och uppdateringar utförs av Senseworks och ingår i avgiften.

3. Partnernas åtagande

 1. Senseworks tillhandahåller Kunden Tjänsten i enlighet med dessa allmänna villkor.
 2. Kunden ansvarar för att den information och data som Kunden matar in i systemet är korrekt, är i överenskommet format och inte innehåller virus eller på annat sätt kan skada Tjänsten eller Senseworks hård- eller mjukvara. 
 3. Kunden ansvarar för att Senseworks bearbetning av Kundens Data inte gör intrång i tredje mans rättigheter. Kunden ska hålla Senseworks skadeslös mot anspråk från tredje man som påstår att Tjänstens hantering av Kundens Data strider mot dennes rättigheter eller lag.
 4. Kunden ansvarar för att inloggningsuppgifter och koder till Tjänsten förvaras på ett betryggande sätt för att ingen obehörigen kan komma åt dessa. Kunden ska omedelbart skriftligen meddela Senseworks om Kunden misstänker att obehöriga har eller kan komma att få tillgång till Tjänsten. Kunden ansvarar för missbruk som sker med hjälp av Kundens inloggningsuppgifter.
 5. Senseworks ska upprätthålla en teknisk och organisatorisk säkerhetsnivå som inte ska vara sämre än vad man skäligen kan förvänta sig av en leverantör av Senseworks storlek och med hänsyn tagen till den typ av information som typiskt behandlas i Tjänsten.
 6. Kunden får endast använda Tjänsten, och tillhörande programvaror, för sin egen verksamhet.
 7. Kunden är medveten om att Tjänsten, från tid till annan, kan komma att göras otillgänglig med anledning av planerade och oplanerade driftstopp för nödvändig service och underhåll. Senseworks informerar om planerade driftstopp på sin webbsida. Senseworks ska vidta skäliga åtgärder för att minimera tiden för driftstopp och de eventuella störningar som detta medför för Kunden.

4. Ersättning

 1. Debitering av Tjänsten sker i förskott; första fakturan ställs ut efter att Kunden aktiverar Tjänsten. Faktura förfaller till betalning tjugo (20) dagar efter fakturadatum. Avgiften för Tjänsten ska erläggas för hela avtalsperioden även om Kunden slutar använda Tjänsten under perioden; detta gäller dock inte om Tjänsten sägs upp under testperioden. Senseworks har rätt till dröjsmålsränta vid försenad betalning enligt Räntelagen.
 2. Kunden ska erlägga ersättning till Senseworks enligt prislista på Senseworks hemsida om inte annat avtalats. Senseworks förbehåller sig rätten att uppdatera gällande prislista vid utgången av varje kalenderår. Senseworks har också rätt att justera priset för Tjänsten om antalet användare förändras hos Kunden. Senseworks har även rätt att justera priserna om dessa påverkas av faktorer utanför Senseworks kontroll som valutakursförändringar, skatter eller myndighetspålagor.
 3. Arbete som för kundens räkning utförs av Senseworks utanför den ordinarie ersättningen debiteras Kunden med 1 800 kr exkl. moms per påbörjad timma. Senseworks informerar alltid kunden innan denna ersättning begärs.

5. Avtalstid

 1. Villkoren träder i kraft i samband med att testperioden börjar och löper därefter med en avtalsperiod om tolv (12) månader från att Tjänsten aktiveras. Avtalet förlängs automatiskt i perioder om tolv (12) månader åt gången. Endera part kan säga upp Avtalet med minst tre (3) månaders varsel att upphöra vid utgången av en avtalsperiod. 
 2. Testperiod: Nya kunder är berättigade till en testperiod av Tjänsten. Om Kunden inte har aktiverat Tjänsten under testperioden upphör Avtalet automatiskt att gälla vid testperiodens slut. Kundens Data tas då bort från Tjänsten inom trettio (30) dagar från testperiodens slut. Aktivering av Tjänsten görs genom e-post till Senseworks.
 3. Part äger rätt att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande om den andra parten i) begår ett väsentligt avtalsbrott och inte vidtar rättelse inom trettio dagar från anmaning; eller ii) försätts i konkurs, ställer in betalningar eller annars kan antas ha kommit på obestånd.
 4. Kunden säger upp avtalet genom Tjänsten eller genom epost-meddelande till Senseworks; Senseworks genom epost-meddelande till kunden.
 5. Uppdateringar till dessa villkor publiceras på https://linkvisualizer.com/allmanna-villkor/. Information om ändrade allmänna villkor meddelas via e-post minst en månad före de nya villkoren träder i kraft. De uppdaterade villkoren ersätter dessa villkor

6. Vid avtalets upphörande

Vid avtalets upphörande ska Senseworks i skälig omfattning assistera Kunden vid överföring av Kundens data till Kunden eller till annan leverantör på ett sådant sätt att överföringen sker med så liten störning som möjligt för Kunden. Senseworks äger rätt till ersättning för det arbete som Senseworks utför i enlighet med Senseworks från tid till annan gällande timpriser.

7. Immaterialrätt

 1. Senseworks upplåter en enkel licens till Kunden att använda den programvara som Senseworks tillhandahåller Kunden som ett led i Tjänstens tillhandahållande.
 2. Senseworks äger samtliga rättigheter, inklusive immaterialrättigheter, till Tjänsten och den programvara som används för Tjänsten

8. Kundens data m.m.

 1. Kunden innehar samtliga rättigheter till den information och data som Kunden matar in i systemet och som lagras i systemet samt den bearbetade information som Tjänsten skapar.
 2. Senseworks behandlar Kundens data med yttersta sekretess. Senseworks ska utöver vad som framgår av det här avtalet, inte använda Kundens Data till annat än att tillhandahålla och utveckla Tjänsten och förebygga eller hantera problem i Tjänsten. Senseworks äger rätt att använda Kundens Data för att skapa Statistik och Senseworks äger alla rättigheter till Statistik.

9. Import av data till Tjänsten

 1. När Kunden vill importera data från en Integrationstjänst till Tjänsten, ansvarar Kunden för att Senseworks har rätt att importera Kundens Data, genom att antingen (a) själv ha ett korrekt avtal tecknat med Integrationspartner eller (b) säkerställa att Kundens kund har ett korrekt tecknat avtal med Integrationspartner. 
 2. Kunden ansvarar för att de data som importeras är kompletta och korrekta.
 3. Senseworks ansvarar varken för Integrationspartners eller Integrationstjänster. Senseworks ansvarar för att det är tekniskt möjligt att importera data från Integrationstjänster till Tjänsten, men inte att datat överförs från Integrationstjänster i oförändrat skick. 
 4. Kunden får inte överföra data från Tjänsten till Integrationspartners. 
 5. Kunden kan när som helst under avtalsperioden påbörja eller avsluta import av data från Integrationspartners genom Tjänsten.  

Senseworks har rätt att utan varsel (tillfälligt eller permanent) stänga av möjligheterna till import av data från en eller flera Integrationspartners enligt ovan om:

 • Integrationstjänst eller anslutning ändras så att det påverkar Senseworks möjlighet att importera datat eller tillhandahålla Kunden Tjänsten;
 • Avtalet mellan Integrationspartner och Senseworks upphör, eller; 
 • Integrationspartner stänger Senseworks ute från eller begränsar Senseworks tillgång till Integrationstjänsten.

10. Sekretess m.m.

 1. Parterna förbinder sig att inte för utomstående avslöja eller för egen del utnyttja information om den andra parten som part fått del av genom dessa villkor. Denna sekretessförbindelse gäller under avtalstiden och för en tid av två (2) år därefter. Sekretesskyldigheten gäller inte för sådan information som part kan visa har blivit känd för denne på annat sätt än genom detta avtal eller som är allmänt känd.
 2. Senseworks äger rätt att i samband med marknadsföring av sina produkter eller tjänster  ange Kunden som användare av Tjänsten, med hjälp av Kundens namn och  logotyp.

11. Force Majeure; ansvarsbegränsning

 1. Om part förhindras att fullgöra sina åtaganden enligt dessa villkor av omständighet som part inte kunnat råda över såsom arbetskonflikt, blixtnedslag, eldsvåda, ändrad myndighetsbestämmelse, myndighetsingripande etc., ska detta utgöra befrielse från skadestånd och andra eventuella påföljder.
 2. Part har inte rätt till ersättning för indirekta skador, såsom utebliven vinst, produktionsbortfall, förlust av data, förlust av goodwill etc. såvida inte den andra parten orsakat dessa genom uppsåt eller grov vårdslöshet.

12. Behandling av personuppgifter

 1. Senseworks är i vissa fall personuppgiftsansvarig och i andra fall personuppgiftsbiträde för behandlingen av personuppgifter inom ramen för Tjänsten.
 2. Senseworks behandling av personuppgifter i egenskap av personuppgiftsbiträde regleras i Personuppgiftsbiträdesavtalet, Bilaga 1 till dessa allmänna villkor.
 3. Senseworks behandling av personuppgifter i egenskap av personuppgiftsansvarig beskrivs i vår integritetspolicy. Senseworks är personuppgiftsansvarig för behandling av bland annat användares inloggningsuppgifter och beteende inom ramen för Tjänsten och för att förbättra och utveckla våra tjänster.

13. Överlåtelse

Kunden äger inte rätt att överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa villkor till tredje part.

14. Tvist

Tvist i anledning av dessa villkor ska slutligt avgöras enligt svensk rätt av allmän domstol.