laddar...

Konto

Konto ger en överblick över ett eller flera konton.

Konto

Konto låter dig analysera ett eller flera konton under en period. Analysen visar alla transaktioner som skett under perioden, och du får en överblick över summan av transaktioner per månad och år. Dessutom kan du se vilka konton som ingår i samma verifikat, vilka serier som används, och vilka användare som utför bokningarna.

Filter

För att visa en analys måste period samt konto eller kontogrupp väljas. Övriga filter är frivilliga. Alla filter kan kombineras, och det är möjligt att välja flera filter av samma typ, exempelvis flera konton.

När filter är satt visas bara transaktioner som uppfyller alla valda filter, förutom för konto och kontogrupp som tar med transaktioner om något av dem är uppfyllda. Även om flera filter av samma typ är satta räcker det med att något av dem är uppfyllt. Det innebär exempelvis att om filter för både användare och serie är valt måste båda vara uppfyllda för att en transaktion ska visas. Men om filter valts för både konto och kontogrupp visas en transaktion om den uppfyller minst ett av dem.

Exempel filter - flera konton

Ovan filter har satts för period, två konton och kontogrupp. I detta exempel kommer en transaktion ingå i analysen om:

  • Verifikationsdatum är inom perioden
  • Kontot antingen är 4010 eller 7010 eller tillhör kontogruppen nettoomsättning

Exempel filter - objekt och användare

Ovan filter har satts för period, kontogrupp, två objekt och användare. I detta exempel kommer en transaktion ingå i analysen om:

  • Verifikationsdatum är inom perioden
  • Kontot tillhör kontogruppen nettoomsättning
  • Objekt är 1-1 eller 1-2
  • Användare är Fisk

Grafer

Analysen visar två grafer: bokfört per månad och bokfört per period. Dessa visar summan av transaktionerna som uppfyller valt filter, per månad respektive år. Perioderna som visas baseras på det räkenskapsår som startdatumet som valts i periodfiltret tillhör. Från slutet av detta räkenskapsår visas 12 efterkommande månader samt 36 tidigare månader, om räkenskapsår finns för perioderna.

Omvända tecken

Om du filtrerar på konton eller kontogrupper som är kopplade till intäkter så visas alla belopp som standard med omvända tecken mot hur de hanteras i bokföringen. Det innebär att kreditbelopp visas som positiva belopp och debetbelopp visas som negativa belopp.

Du kan växla mellan att använda omvända tecken eller inte genom att klicka på funktionen.

Notera att omvända tecken endast har en påverkan på belopp i grafer.

Transaktioner

Alla transaktioner som uppfyller valt filter visas i en tabell längst ner. Här är det möjligt att klicka på verifikationsnummer för att se hela verifikatet. Du kan markera rader som avstämda eller noterade, samt skriva kommentarer på transaktioner. Tabellen är möjlig att sortera genom att klicka på kolumnrubriken. Exempelvis om du vill se alla transaktioner sorterade i beloppsordning kan du klicka på Belopp.

I tabellen visas även saldo för varje transaktion. Om filter har valts så flera konton ingår i analysen är saldot ackumulerat för alla konton. Dock om både balans- och resultatkonton finns beräknas ett separat ackumulerat saldo för alla balanskonton och ett separat för alla resultatkonton. I saldot för balanskonton ingår summan av alla kontons ingående balanser, förutom om filter valts för objekt, användare eller serie.

Motkonto

Motkonto visar summan av transaktioner som ingår i samma verifikat som de transaktioner som visas i analysen, men som inte själva uppfyller valt filter. Dessa summor visas per konto. Genom att klicka på ett belopp kan du se alla transaktioner som utgör beloppet.

Motkonto kan vara till hjälp för att hitta oväntade bokningar. Exempelvis om du har sökt fram intäkter kanske du förväntar dig att motkonton bör vara kundfordringar och utgående moms. Om det finns andra motkonton med stora belopp kan det betyda att det finns oväntade bokningar. Med samma logik kan motkonto användas till att bekräfta att bokningar sker enligt förväntan.

Exempel motkonto

Ovan filter har satts för period och konto. Antag att det finns följande verifikation:

För motkonto kan då följande noteras:

  • Rad 1 uppfyller valt filter av period och konto
  • Rad 2 och 3 uppfyller inte valt filter av konto, men ingår i samma verifikat som en transaktion som uppfyller valt filter

Därför kommer motkonto innehålla kontona och beloppen från rad 2 och 3, och se ut enligt följande:

Motkonto - tips

Om det listas många motkonton kan det vara svårt få en koll på bokningar som skett. Kan följande vara alternativ för att lättare få en överblick?

  • Sätt filter så bokslutsbokningar exkluderas. Ibland kan bokslutsbokningar innehålla många transaktioner och konton i samma verifikat. Genom att exkludera dessa, och kontrollera dem separat, kan det göra att motkonto blir lättare att överblicka.
  • Går det sätta hårdare filter? Exempelvis istället för att välja en bred kontogrupp välj filter utifrån endast väsentliga konton du är intresserad av. Då kanske oväsentliga konton som stör analysen exkluderas.

Användare och verifikationsserie

Användare och verifikationsserie visar vilka användare som bokat och vilka serier som använts för transaktionerna i analysen. Alla transaktioner som uppfyller valt filter summeras per användare samt per serie och summan av dessa presenteras.

För serie kan du klicka på belopp för att se vilka transaktioner som utgör beloppet.